Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach również i dzisiaj, dużo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Z uwagi na fakt, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – przeważająca ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko właściciele polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.