Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Po więcej szczegółów o nocie księgowej na 40 euro skieruj się tu.

Każdy przedsiębiorca wcześniej lub później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada podkreślić, iż taką notę można przekazać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez lata dobrych układów biznesowych. W końcu opóźnienie we wniesienia należności za fakturę może być kwestią zwykłego przeoczenia bądź chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada także wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]